My Favorite ทำงานภายใต้คุกกี้ที่มีชื่อว่า "kuyhd_favourite" ทั้งนี้หากท่านทำการ ล้างประวัติการค้นหา คุกกี้ แคชของเว็บไซต์ หรือใช้งานในโหมดไม่รุบุตัวตน อาจทำให้สูญเสีย Favorite List หรือไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้ 

หากท่านที่มีปัญหา Favorites List หาย แนะนำให้รอสักครู่ เพื่อให้คุกกี๊ของ KUYHD.NET  ทำงาน